คอนเสิร์ต "เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม"

ที่นี่รายการเพื่อคุณภาพชีวิต

การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อไปสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการจัดกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วเลือก "วิธีการเดินทาง" ด้วยการขับรถยนต์ส่วนตัว รถตู้ หรือสายการบินที่มีให้เลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก และมีอีกช่องทางคือ เดินทางไปพร้อมกับบทเพลงไพเราะค่ะ

เมื่อเร็วๆนี้ ดิฉันไปร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานแสดง คอนเสิร์ต "เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม" เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ นำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและสาธารณกุศล ในการนี้รองประธานมูลนิธิอุบลรัตน์ฯ เลขาธิการมูลนิธิอุบลรัตน์ฯ และ เชอร์รี่ เศวตนันท์ (สวลี ผกาพันธุ์) ศิลปินแห่งชาติฯ ได้ให้เกียรติร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จึงร่วมกับ มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ สวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงฯ กำหนดจัดการแสดง คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ "เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แฟนเพลงและประชาชนที่สนใจเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ สามารถสำรองบัตรเข้าชมได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com และฝ่ายกิจกรรมสถานีวิทยุตรีนิตี้เรดิโอ FM 98.75 MHz โทรศัพท์ 0-2636-6800-1 บัตรราคา 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 800 และ 500 บาท ค่ะ

พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวถึงบทบาทของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติสู่สาธารณชนโดยผ่านกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งความรู้และการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการคือการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติ โดยได้มอบหมายให้กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดง การจัดนิทรรศการทางศิลปะและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม

"ในนามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิอุบลรัตน์ฯ ให้เกียรติกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมจัดคอนเสิร์ตในปีนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิอุบลรัตน์ฯ และ คุณสวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้จัดการแสดง รวมทั้งศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญอีกหลายท่าน ที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะตลอดการแสดงคอนเสิร์ต"

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า บทเพลงสามารถสร้างโลกให้สวยงามได้ สมดังชื่องานคอนเสิร์ต เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม ผู้เข้าชมจะได้รับความประทับใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านบทเพลงที่คณะผู้จัดการแสดงได้คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อแฟนเพลงไทยสากลโดยเฉพาะ

เชอร์รี่ เศวตนันท์ (สวลี ผกาพันธุ์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) พ.ศ. 2532 กล่าวถึงการจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ รูปแบบการแสดงและความร่วมมือที่ได้รับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มูลนิธิอุบลรัตน์ฯ และศิลปินนักแสดง

"เป็นการจัดงานคอนเสิร์ตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 แล้ว นำโดย 4 ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ สวลี ผกาพันธุ์ สุเทพ วงศ์กำแหง ชาลี อินทรวิจิตร และ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ และศิลปินรับเชิญชื่อดัง ได้แก่ ศรีไศล สุชาติวุฒิ มณีนุช เสมรสุต โฉมฉาย อรุณฉาน พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานนท์ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ ธานินทร์ อินทรเทพ อดิเรก จันทร์เรือง อุเทน พรหมมินทร์ และ สุรุจ ทิพากรเสนี บรรเลงดนตรีโดย วงดนตรีกาญจนะผลิน ควบคุมวงโดย จิรวุฒิ กาญจนะผลิน"

การแสดงคอนเสิร์ต "เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม" เป็นการนำ บทเพลงไทยสากลอมตะ มีเนื้อหาที่ บรรยายถึงความงาม ความหวัง และความประทับใจในสถานที่ต่างๆใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งเป็นบทเพลงที่สร้างบรรยากาศให้เมืองไทยสวยงาม อันจะทำให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งกับการแสดง พร้อมกับเสียงขับขานของศิลปินคุณภาพ ร่วมกับการแสดงจินตลีลาที่ผู้แสดงสวมใส่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สร้างจินตนาการให้ผู้ชม หวนระลึกถึงสถานที่ต่างๆของประเทศไทยด้วยความงดงามยิ่ง

การแสดงจินตลีลาได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดนักแสดงประกอบบทเพลง มีการแต่งกายตามเนื้อหาของบทเพลง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล และผู้แสดงลีลาศกิตติมศักดิ์มาร่วมสร้างสีสัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เชิดบุญชาติ เลขาธิการมูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่าการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต "เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม" มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติสู่สาธารณชน โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่ง สมทบกองทุนสวลี ผกาพันธุ์ ในกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ และสมทบทุนมูลนิธิอุบลรัตน์ฯ เพื่องานสาธารณกุศลต่างๆ

และได้กล่าวถึงการก่อตั้งมูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และบ้านมิตราทรว่า ก่อตั้งขึ้นโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ คณะภคินีเซนต์ปอล
เดอชาร์ตร และ สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2535 ในช่วง 5 ปีแรกได้จัดหาทุนเป็นหลัก ทูลกระหม่อมองค์ประธานได้ทรงแสดงนำในคอนเสิร์ต โดยมี คุณพลอยไพลิน พระธิดาร่วมแสดงด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปทรงเป็นประธาน และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จด้วย

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีและงานคอนเสิร์ตที่ประทับใจ ทำให้การหาทุนประสบความสำเร็จ มีผู้ทูลเกล้าฯถวายเงิน ซึ่งเป็นทุนที่ทำให้มูลนิธิฯ ก่อตั้งโรงเรียนประจำที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระยะแรกมีการเรียนการสอน 3 ชั้น คือ ม.1 - ม.3 ปัจจุบันรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 500 คน โรงเรียนนี้คือ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

ต่อมามูลนิธิฯ ได้ความร่วมมือจากคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ที่ฉลองการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยครบ 100 ปี และร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ก่อตั้งสถานเลี้ยงเด็กที่ติดเชื้อไวรัส HIV จากครรภ์มารดาคือ บ้านมิตราทร บ้านนี้ตั้งอยู่บนที่ดินบนเนินเขาด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน เดินไปมาหากันได้ ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในความดูแล 67 ราย ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี มีเด็กที่เสียชีวิตไปเพียง 19 คน ด้วยการเลี้ยงดูอย่างดีประกอบกับมียาต้านเชื้อไวรัสที่ทางโรงพยาบาลอำเภอจัดหามาให้ ทำให้พวกเขาอยู่ได้นาน นานกว่าที่คาดไว้มาก ปัจจุบันต้องการให้การศึกษาเหมือนนักเรียนปกติ หาอาชีพ และที่อยู่อาศัยให้ เพราะเด็กกำพร้าที่รับไปชุดแรก 25 คนเท่านั้น ปัจจุบันมีอายุเกือบ 21 ปี

ผลงานเหล่านี้คือ งานที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามพระราชเสาวนีย์ที่โปรดฯให้ แมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านมหาอธิการิณีเจ้าคณะแขวง นำเงินพระราชทานไปจัดการการศึกษาในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับที่คณะภคินีดำเนินการอยู่ในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ทั่วประเทศ มูลนิธิฯจึงกำหนดให้โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เป็นศูนย์ทางภาคเหนือ จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิฯ จัดหาเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ฝึกอาชีพต่างๆ เช่น การทำอาหาร การเลี้ยงเด็ก การปลูกผัก-ผลไม้ มีการสอนพิเศษปรับความรู้ให้อยู่ในระดับที่จะเข้าเรียนชั้นต่างๆ โดยใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการทำงานต่อไป ที่สำคัญคือ การเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยได้ดี มีความเข้าใจหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองคนไทยที่ดีต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2535 และกระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 236 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2536 ทำให้ผู้ร่วมสมทบทุนได้รับใบสำคัญรับเงิน ใช้หักภาษีได้ตามกฎหมาย

จากนั้นเป็นการชมตัวอย่างการแสดงของศิลปินที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงคอนเสิร์ต "เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม" ได้รับความสนใจและชื่นชมจากสื่อมวลชน ตลอดจนแขกรับเชิญที่มาร่วมงาน อาทิ เพลงทุ่งรวงทอง (ชาลี อินทรวิจิตร) ค่ำแล้วในฤดูหนาว (สุรุจ ทิพากรเสนี) พี่สาวครับ (อุเทน พรหมมินทร์) เทพธิดาดอย (พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานนท์) สาวอีสานรอรัก (โฉมฉาย อรุณฉาน) ภูกระดึง (ธานินทร์ อินทรเทพ) บุหลันลันตู (สุเทพ วงศ์กำแหง) และ หัวหิน ทรายงาม (สวลี ผกาพันธุ์)

บทเพลงไทยสากลอมตะ ที่มีเนื้อหาบรรยายถึงความงาม ความหลัง และความประทับใจในสถานที่ต่างๆ ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ที่คณะผู้จัดงานคอนเสิร์ต "เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม" เฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอความไพเราะโดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) และศิลปินรับเชิญชื่อดัง ประกอบด้วยเพลงดังต่อไป

ภาคเหนือ กว๊านพะเยา (ชาลี อินทรวิจิตร) มนต์เมืองเหนือ (สุเทพ วงศ์กำแหง) เชียงรายรำลึก (สวลี ผกาพันธุ์) เทพธิดาดอย (พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานนท์) พี่สาวครับ (อุเทน พรหมมินทร์) รางวัลแด่คนช่างฝัน (อุเทน พรหมมินทร์) ลาวดวงเดือน(สุรุจ ทิพากรเสนี) อุ๊ยคำ (อุเทน พรหมมินทร์) สักขีแม่ปิง (อุเทน พรหมมินทร์- พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานนท์) จากยอดดอย (สุรุจ ทิพากรเสนี)

ภาคกลาง ทุ่งรวงทอง (ชาลี อินทรวิจิตร) สวัสดีบางกอก (โฉมฉาย อรุณฉาน) อย่าเกลียดบางกอก (อดิเรก จันทร์เรือง) ค่ำแล้วในฤดูหนาว (สุรุจ ทิพากรเสนี) ม่านไทรย้อย (พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานนท์) สีชัง-ยามชัง (หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์) เพลงราตรี (มณีนุช เสมรสุต) บัวขาว (ศรีไศล สุชาติวุฒิ) ลุ่มเจ้าพระยา (สวลี ผกาพันธุ์) ปริญญาชาวนา (ธานินทร์ อินทรเทพ)

ภาคอีสาน มันบ่แน่ดอกนาย (มณีนุช เสมรสุต) ข้อยเว้าแม่นบ่ (โฉมฉาย อรุณฉาน) ผู้ใหญ่ลี (ปวันรัตน์ นาคสุริยะ) สาละวันรำวง (ปวันรัตน์ นาคสุริยะ) สาวอีสานรอรัก (โฉมฉาย อรุณฉาน) ขุ่นลำโขง (ปวันรัตน์ นาคสุริยะ-สุรุจ ทิพากรเสนี) สามสิบยังแจ๋ว (มณีนุช เสมรสุต) ภูกระดึง (โฉมฉาย อรุณฉาน) ลาวดวงเดือน (สุรุจ ทิพากรเสนี)

ภาคใต้ หัวหิน ทรายงาม (สวลี ผกาพันธุ์) หัวหินสิ้นมนต์รัก (สุเทพ วงศ์กำแหง) ทรายกับทะเล (ศรีไศล สุชาติวุฒิ) เกาะในฝัน (มณีนุช เสมรสุต) บนลานลั่มทม (โฉมฉาย อรุณฉาน) บุหลันลันตู บุหงาตันหยง (สุเทพ วงศ์กำแหง) นกขมิ้น (ธานินทร์ อินทรเทพ) สงขลาสิ้นอาถรรพ์ (สุเทพ วงศ์กำแหง) นกเขาคูรัก (สุเทพ วงศ์กำแหง- สวลี ผกาพันธุ์)

ในช่วงจบจะนำเสนอบทเพลง "ต้นไม้ของพ่อ" ร่วมขับร้องโดย โฉมฉาย อรุณฉาน ปวันรัตน์ นาคสุริยะ สวลี ผกาพันธุ์ ศรีไศล สุชาติวุฒิ มณีนุช เสมรสุต และ พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานนท์

การเดินทางท่องเที่ยวไปกับ "ศิลปินแห่งชาติ" และ" ศิลปินชื่อดัง" ผ่านบทเพลงไทยในครั้งนี้ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต "เพลงพาไป เมืองไทยยิ่งงาม" จะได้รับ นอกจากความสุขความประทับใจที่จะได้หวนระลึกถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังได้ร่วมกัน "สร้างบุญ-สร้างกุศล" ด้วยนะคะ