"เหรียญสุข" สร้าง "โบสถ์ดิน" ตามแนวพระราชดำริ

อิ่มใจได้บุญ

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดทำเหรียญ "พระพุทธศรีสุวัฒนบดี" หรือ "เหรียญสุข" โดยเปิดให้เช่าบูชาตั้งแต่ 3 ตุลาคม เป็นต้นไป เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างโบสถ์ดิน 4 ภาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำวีดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชั่น อันเป็นโครงการเทิดไท้ภัทรมหาราช สรรค์สร้างสุขภาพไทยทั่วหล้า "สุข 24 ชม." เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก งานแถลงข่าวมีขึ้น ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานแถลงข่าว กล่าวว่า

"...การจัดทำเหรียญ 'พระพุทธศรีสุวัฒนบดี' หรือเหรียญสุขขึ้นนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอุโบสถดิน 4 ภาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับวัดในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างโบสถ์ทั้ง4ภาคทั่วประเทศ และจัดทำวีดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใน 'โครงการเทิดไท้ภัทรมหาราช สรรค์สร้างสุขภาพไทยทั่วหล้า สุข 24 ชม.' เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา และถวายเป็นกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์อุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 99 พรรษา ในวันที่ 3ตุลาคม2555นี้ โดยอุโบสถดินดังกล่าว ได้ก่อสร้างโดยนำดินสังเวชนียสถาน จากประเทศเนปาล อินเดีย และดินจากพระสถูปโบราณสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จากปากีสถาน มาผสมกับดินธรรมดาเพื่อความเป็นสิริมงคล...

...อุโบสถดินแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เป็นต้นแบบของวัดพอเพียงที่มีความงดงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดยเฉพาะการนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระสังฆราช เกี่ยวกับความพอเพียงมาปรับใช้ ซึ่งอุโบสถดิน มีขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สามารถรองรับพระภิกษุได้ 50 รูป ใช้งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ในขณะที่ปัจจุบัน แต่ละวัดต้องใช้งบประมาณในการสร้างไม่ต่ำกว่า 5-10 ล้านบาท แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์เท่ากับอุโบสถดินพอเพียง และบางวัดก็ใช้งานไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ซึ่งการนำความพอเพียงมาใช้กับวัด จะเป็นตัวอย่างให้พุทธศาสนิกชนได้เห็น และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงได้อีกด้วย...

...ภายในอุโบสถดิน มีการตกแต่งแบบร่วมสมัย โดยใช้ภาพจิตรกรรมศิลปะสมัยใหม่มาประดับรอบอุโบสถดิน เป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาแนวแอบสแตรกต์ ของ หนูแดง เย็นสบาย จิตรกรที่มีชื่อเสียงของไทย ที่มีผลงานในสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ ในส่วนของอุโบสถดินของวัดป่าพุทธนิมิตฯ ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ สมเด็จพระสังฆราชได้ประทาน 'พระพุทธศรีสุวัฒนเทวรัตนมุนี' พระพุทธรูปทรงเครื่องประดับนพรัตน์ แกะสลักด้วยหินหยกจากแม่น้ำคงคาประเทศอินเดียทั้งองค์ ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถดินหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และได้ขยายการสร้างอุโบสถดินแห่งที่ 2 ไปที่วัดสันติวรคุณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วัดแห่งที่สาม คือวัดตอยาง จังหวัดสระบุรี วัดแห่งที่สี่ คือวัดทับทิมสยาม จังหวัดตราด และวัดแห่งที่ห้าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ยังมีโครงการสร้างอุโบสถดินทั้ง 4 ภาค โดยตั้งเป้าให้เสร็จภายใน พ.ศ.2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จสังฆราช เจริญพระชนมายุ 100 พรรษา?

...สมเด็จพระสังฆราช ประทานนามว่า เหรียญ 'พระพุทธศรีสุวัฒนบดี' (เหรียญสุข) แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นใหญ่ความดีพร้อม และความเป็นสิริมงคล สร้างจากชนวนโลหะ อันเป็นมงคลจากพระกริ่งจากวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวนมากมาผสมเป็นมงคล โดยการนำพุทธศิลปะพระพุทธรูปนาคปรก สมัยลพบุรี มาเป็นพระพุทธรูปบนเหรียญ เช่นเดียวกับพระไภษัชยคุรุพุทธ ศตวรรษที่ 17-18 แสดงปางสมาธินาคปรกทรงเครื่อง มีพระผอบพระโอสถอยู่ในพระหัตถ์ เป็นพระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นตามคติพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทรงเป็น 1 ในบรรดาพระพุทธเจ้าที่ถือว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์ เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระบารมี โดยอธิษฐานความปราศจากโรคภัยของผู้คนในสมัยพระองค์ ผู้นับถือและบูชาพระองค์จึงปราศจากโรคภัยเบียดเบียน เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญ จึงอัญเชิญ 'ยันต์คุ้มภัย' ประดิษฐานไว้ด้านหลังของเหรียญ และได้รับประทานอนุญาตจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้อัญเชิญพระนามย่อ 'ญสส.' ประดิษฐาน ณ กรอบองค์พระและกล่อง ประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์สายกรรมฐานที่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม (อุโบสถดินแห่งแรกของประเทศไทย) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555เลา15.19น. ซึ่งเป็นพิธีพุทธาภิเษกครั้งแรกของอุโบสถดินแห่งนี้..."

"เหรียญสุข" เริ่มเปิดให้ประชาชนเช่าบูชาได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม เป็นต้นไป ที่เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกแห่ง และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ราคาชุดละ 299 บาท จัดทำจำนวน 200,000 ชุด เป็นเหรียญทอง 100,000 องค์ เหรียญเงิน 100,000 องค์ บรรจุในกล่อง ล้อมกรอบองค์พระด้วยซิลิโคน (บริษัทอุตสาหกรรมยางรับเบอร์แลนด์ จำกัด) สีสันสวยงามพร้อมสายสร้างซิลิโคนปรับความยาวได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับผู้เช่าบูชาทุกเพศ ทุกวัย

สำหรับโครงการจัดทำวีดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนั้น รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า

"...โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดทำวีดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 84 ตอน ในชื่อ โครงการเทิดไท้ภัทรมหาราช สรรค์สร้างสุขภาพไทยทั่วหล้า สุข 24 ชม. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เนื้อหาหลักจะเสนอเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งกาย จิตใจ เนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตาม สอดแทรกเรื่องราวศีลธรรมคุณธรรม ง่ายต่อการจดจำ ทุกเพศ วัย โดยจะนำวีดีทัศน์ไปเผยแพร่ยังสถานศึกษา สถานพยาบาลทั่วประเทศ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตามลำดับ..."