ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5

แวดวงหัตถศิลป์
ช่างภาพ: 

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริม ฟื้นฟู และรับซื้อผ้าฝ้าย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพสกนิกร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าฝ้าย เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. จึงจัดงาน "ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5" ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 ก.ย. ณ ศูนย์ส่ง

เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด Thai Cotton: A Fine Gift From Thailand (ฝ้ายไทยทอมือ...มอบคุณค่าเหนือจินตนาการ)

โดยในวันที่ 20กันยายน ที่ผ่านมา ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานเปิดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 5 ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ โดยมี พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ทวี นริสศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวในการเปิดงานว่า

"...เป็นกิจกรรมสำคัญในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ้าฝ้ายศิลปาชีพให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศ และชาวต่างชาติมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผ้าฝ้ายเป็นที่รู้จัก ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสู่ตลาดระดับนานาชาติ โดยมีรูปแบบการจัดงานที่สื่อถึงเสน่ห์ และคุณค่าของผ้าฝ้ายไทย ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝ้ายจากสมาชิก ศ.ศ.ป. กว่า 100 ร้านค้า ทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้ ของที่ระลึก เคหะสิ่งทอ รวมถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยต่างๆ การออกร้านอาหารไทย 5 ภาค การสาธิตการทอผ้าฝ้าย รวมถึงงานประดิษฐ์ผ้าฝ้ายในรูปแบบต่างๆ...

...การจัดงานครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมหอนิทรรศการ ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วย หอศิลปาชีพ หอหัตถศิลป์ผ้าไทย หอเครื่องทองไทย ห้องลิฟวิ่ง ไทย และหอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ กิจกรรมไฮไลต์ในปีนี้ ได้เพิ่มกิจกรรมพิเศษส่งเสริมสนับสนุนงานให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชน นำผ้าฝ้ายศิลปาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภํณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้เป็นของขวัญ ของฝาก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผ้าฝ้ายศิลปาชีพ โดยการประกวดผลงานออกแบบของที่ระลึกจากผ้าฝ้ายศิลปาชีพเกาะเกิด ในหัวข้อเดียวกับแนวคิดการจัดงาน ชิงเงินรางวัลกว่า 1.2 แสนบาท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย..."

นอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา การออกร้านจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ จากสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง กว่า 100 ร้านค้า อาทิ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้ ของที่ระลึก เคหะสิ่งทอ รวมถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน 5 ภาค และการสาธิตการทอผ้าฝ้าย งานประดิษฐ์ผ้าฝ้ายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการนำผ้าฝ้ายทอมือของศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

พร้อมทั้งเชิญเยี่ยมชมหอนิทรรศการทั้ง 5 หอ อันประกอบด้วย หอศิลปาชีพ หอหัตถศิลป์ผ้าไทย หอเครื่องทองไทย ห้อง Living Thai และที่กำลังจะเปิดในวันเปิดงานฝ้ายทอใจ ได้แก่ หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่องานศิลปาชีพ รวมถึงพระราชปณิธานในการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานศิลปาชีพที่มีความประณีต สวยงาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานการตลาด ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โทร.0-3536-7054-6 ต่อ 1376