กล้องของในหลวง มีภาพถ่ายประชาชน

๗๐ ปี แห่งพระบารมีปกเกล้า เนื่องใจโอกาส ๗๐ ปีแห่งการขึ้นครองราชสมบัติองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพที่คุ้นตาประชาชนชาวไทยอยู่ตลอดมา นอกจากจะเป็นภาพในหลวงกับแผนที่แล้ว ก็คือภาพในหลวงกับกล้องถ่ายรูปที่ทรงคล้องพระศอไว้ หรือไม่ก็อยู่ในพระหัตถ์ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชน

ความสนพระทัยในเรื่องกล้องถ่ายรูปของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อยังทรงพระเยาว์ เนื่องด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โปรดการบันทึกภาพพระโอรส-ธิดาและทรงบันทึกวันและสถานที่ถ่ายภาพไว้อย่างมีระเบียบ ดังที่ปรากฏในหนังสือพระนิพนธ์ "เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์" พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ว่า

"การถ่ายรูปเริ่มด้วยกัน แต่รัชกาลที่ ๘ เลิกไปภายหลัง รัชกาลที่ ๙ ทรงเล่าว่ากล้องแรกราคา ๒.๕ แฟรงค์ ฟิล์มม้วนละ ๐.๒๕ แฟรงค์ ม้วนหนึ่งมี ๖ รูป ม้วนแรกเสียไป ๕ รูป และรูปที่ ๖ ที่ดีนั้น คนอื่นเป็นผู้ถ่าย"

ความสนพระทัยในการถ่ายภาพตั้งแต่ทรงพระเยาว์นั้นดำเนินต่อมาจนกระทั่งก่อนทรงขึ้นครองราชย์ ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระราชอนุชา ทรงส่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพรามเกียรติ์ที่ทรงถ่ายจากระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปลงพิมพ์ใน "สแตนดาร์ด" นิตยสารภาษาอังกฤษของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และแม้จะเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วก็ยังส่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไปลงตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ ดังที่ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่า

"ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริง แต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด ได้เงินเดือนเดือนละ ๑๐๐ บาท ตั้งหลายปีมาแล้ว จนบัดนี้ยังไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายเดือนละ ๑๐๐ บาทอยู่เรื่อยมา"

เมื่อเสด็จออกไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในสถานที่ต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ "กล้องถ่ายรูป" เป็นประโยชน์ในการบันทึกความเป็นไปทั้งหลาย มีทั้งภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในคำนำของหนังสือ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ไว้ว่า

"ในงานด้านการพัฒนา ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น รูปภูมิประเทศในบริเวณที่น่าสนใจ พื้นที่เหมาะสมที่จะสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ บริเวณหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคม ทั้งที่ถ่ายจากพื้นราบ และถ่ายขณะประทับอยู่ในเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ ภาพเหล่านี้สามารถใช้ประกอบพระราชดำริในการพัฒนาได้"

กล้องของในหลวง จึงมีภาพถ่ายประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจการทรงงานที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนตลอดมา