ตอบแทนความรักของประชาชน

เราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด
70 ปี พระบารมีปกเกล้า

ปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จฯ ไปทรงเยือนราษฎรภาคใต้ครบทุกจังหวัด

เป็นที่ทราบกันดีว่าทางภาคใต้เป็นพื้นที่มีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรของพระองค์ได้เข้าเฝ้าฯอย่างใกล้ชิดไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีเชื้อชาติศาสนาใด ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ชาวไทยมุสลิมได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเป็นเกียรติแก่พวกเขาในสุเหร่าซึ่งไม่ยอมให้คนต่างศาสนาเข้าไปเลย

การเสด็จไปทรงเยือนภาคใต้ในครั้งนี้ มีประชาชนมาเข้าเฝ้าฯรับเสด็จในทุกจังหวัด มีชาวไทยมุสลิมผู้หนึ่งถึงกับทอดตัวกราบถวายบังคมที่พระบาทด้วยความตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่ไม่เคยมีใครเหลียวแล

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเคยมีพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อ พ.ศ. 2526 ถึงเหตุผลที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนและทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยาก

“...รับสั่งว่าเราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขา เพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลา

จึงตัดสินพระทัยว่าการที่จะเสด็จไปไหนๆ แล้วแจกผ้าห่ม แจกเสื้อผ้า เป็นการถมมหาสมุทร อย่างไรก็ช่วยไม่ได้หมด ทางที่ดีรับสั่งว่าต้องลงไปพูดคุยกับเขา เรียกว่าสอบถามถึงความทุกข์ของเขาว่าอยู่ที่ไหน

ตั้งแต่นั้นมาเมื่อเริ่มตั้งพระทัยเช่นนั้น ก็เริ่มทรงศึกษาแผนที่ซึ่งกรมแผนที่และกรมชลประทานช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ได้รัฐบาลที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลพระองค์ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ทรงตอบแทนพระคุณประชาชนได้อย่างเต็มที่”