อ่างเก็บน้ำเขาเต่า จุดเริ่มต้นโครงการพระราชดำริด้านชลประทาน

๗๐ ปี แห่งพระบารมีปกเกล้าฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระราชอนุชานั้นทรงมีความสนพระทัยการกั้นน้ำสร้างเขื่อน ตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่โรงเรียนเลอ ฟัวเย่ในปี ๒๔๗๗ ขณะนั้นทรงมีพระชันษาเพียง ๗ ปี

ได้ทรงสังเกตและจำวิธีที่เขาใช้ในการน้ำน้ำมาใส่ในอ่างให้เด็กเล่น เขาไปเอาน้ำมาจากลำธารที่ไหลใกล้ๆ ทำทางตื้นๆให้น้ำไหลลงมาได้ เอาดินเหนียวใส่ลงไปในทางและเอาขวดไปถูให้เรียบ” (จากหนังสือเจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์)

ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยือนประชาชนในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทรงเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่าซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น แต่ขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภค ช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาดทำให้ผลผลิตเสียหาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นเป็นโครงการแรกที่ “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า”ดังที่ได้มีพระราชดำรัสว่า

เขาเต่าก็ทำมาตั้งแต่ ปี ๒๔๙๕ - ๒๔๙๖ เขาเต่านั้น ก็เริ่มโครงการเขาเต่า ถ้าเราเปิดตรงเขาเต่าน้ำฝนตกลงมาก็จะเป็นบึงเป็นอ่างเก็บน้ำใช้ได้

.ใช้งบประมาณวงเงินหกหมื่นบาท เป็นโครงการเริ่มต้น ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ไม่มีความรู้อะไร...เป็นเรื่องของวิธีไปดู เกิดความรู้สึกว่าน้ำมันต้องไหล”

ต่อมาราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินจำนวน 300 ไร่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาทให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าใน พ.ศ. 2505 ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริทางด้านชลประทานแห่งแรกของพระองค์ และเป็นโรงเรียนธรรมชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้ศึกษาปัญหาทั้งเรื่อง น้ำ และ ดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของชาวบ้านหมู่บ้านเขาเต่าที่นี่เป็นลำดับแรก

นับแต่นั้นมาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เกิดขึ้นเกือบ ๓,๐๐๐ โครงการ เพื่อพัฒนาประเทศชาติและขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน