บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

ประเทศที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมโลก ผลกระทบเนื่องจากการผันแปรเปลี่ยนสภาพของสิ่งแวดล้อมโลก ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีความคิดวิสัยทัศน์ที่ปรับเปลี่ยนไปในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก คนรุ่นใหม่กำลังปรับตัวปรับไปตามกระแสของนวัตกรรมโลก ในอีกด้านหนึ่งการก้าวไปเร็วอาจมีผลเสียกับประเทศได้ เพื่อสร้างจิตสำนึกตระหนักความสำคัญของคุณภาพชีวิต นโยบายบริหารจัดการให้กับประเทศเกษตรกรรมเช่นประเทศของเรา การให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเน้นถึงคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ...

จากฤดูร้อนมาเข้าช่วงต้นฤดูฝน อากาศแปรปรวนเช่นนี้ สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเด็กเล็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่จะต้องดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษ นอกจากต้องให้ความอบอุ่นกับร่างกายแล้ว อาหารการกินก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลกันให้ถูกสุขลักษณะ

พบกันใหม่ค่ะ...