พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

โน้ตบุ๊ค

โน้ตบุ๊ค ปักษ์นี้ "บันนี่" ขอพาคุณผู้อ่านหันหน้าเข้าวัดในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 4มิถุนายนนี้ เนื่องจาก พ.ศ.2555 เป็นปีที่มีการเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"

พระสัมนาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธกาล

คำว่า "พุทธชยันตี" มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต คำว่า "พุทธ+ชยันตี" แปลว่า วันครบรอบ "พุทธชยันตี" จึงแปลว่า การครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าหรือวันครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้าก็ได้ และมักใช้คำนี้เรียกการจัดกิจกรรมในปีที่ครบรอบวาระสำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น ครบรอบ 2,500 ปี แห่งปรินิพพาน หรือ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ พุทธชยันตี เป็นคำที่ใช้ทั่วไปในประเทศศรีลังกา อินเดีย พม่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชานั่นเอง

คำว่า "พุทธชยันตี" สันนิษฐานว่า เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในช่วงก่อน พ.ศ.2500 ในประเทศศรีลังกา ส่วนในประเทศไทย ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการฉลองเนื่องในโอกาสพุทธชยันตีนี้ด้วย มีการประกาศให้วันธรรมสวนะเป็นวันหยุดราชการ มีการออกพระบรมราชโองการ พระราชทานบริเวณสนามหลวงเป็นสังฆปริมณฑล และได้ออกพระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้ชื่อการจัดงานอย่างเป็นทางการว่า "งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ" ทำให้คำว่า "พุทธชยันตี" ไม่แพร่หลายในประเทศไทยเหมือนประเทศอื่นๆ

พุทธชยันตี มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นจุดกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนอันประเสริฐ ส่งเสริมให้มวลมนุษย์มีสันติสุขและสันติภาพ ดังนั้น การจัดฉลองพุทธชยันตีจึงเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธทั่วโลก ได้ตระหนักที่จะนำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และตรัสสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

ในอภิลักขิตกาลที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2,600 ปี ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสสำคัญนี้ นานาชาติมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด "ประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ปี 2555" โดยมี 2 ประเทศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ คือศรีลังกา และไทย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เนื่องจากปี 2555 นอกจากจะเป็นการบูชาฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพรรษาครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมคือ "พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขมวลมนุษยชาติ" ในวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2555 ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ และที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นอกจากนั้น รัฐบาลไทยยังกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีแนวความคิดในการจัดงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมปฏิบัติบูชา จัดประชุมสัมมนา วิชาการ และกิจกรรมเชิงพุทธศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ชาวพุทธนานาชาติรู้จักประเทศไทย และทำให้ชาวพุทธในเมืองไทยเกิดความตื่นตัวมากขึ้นด้วย รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นเอกภาพพร้อมเพรียงกัน ในการเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้อย่างแท้จริง