มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

หญิงไทยรายงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมด้วยหน่วยงานเครือข่าย ในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 หรือ Thailand Research Expo 2015 ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ สู่กลุ่มเป้าหมายในมิติต่างๆ ทั้งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการงานวิจัย ที่เริ่มต้นมาจากการวิจัยเรียนรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือที่เรียกว่า การนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยงานจัดขึ้นวันที่ 16-20 สิงหาคม ศกนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เลขาธิการ วช. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ได้กล่าวว่า "ในการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พร้อมนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ในแนวคิดที่ว่า 'วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน...Research for Quality of Life, Sustainable Economy and Society' โดยมี Mascot เป็นนกเจ้าฟ้า"

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนนิทรรศการผลงานวิจัย จำนวนกว่า 400 ผลงานวิจัย กับกลุ่มเรื่องของการวิจัยใน 9 ประเด็น อาทิ งานวิจัยเพื่อการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป งานวิจัยเพื่อพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม งานวิจัยเพื่อสุขภาพ การแพทย์ สังคมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม การศึกษา และการพัฒนาชุมชน งานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม งานวิจัยเพื่อความมั่นคงของภาครัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และงานวิจัยเพื่อรองรับการสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน

ขณะที่ส่วนของการประชุม มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำของประเทศและภาคเอกชน เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และส่วนการสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในด้านวิชาการ และด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัยร่วมกันที่สำคัญ

สำหรับผลงานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ สีย้อมธรรมชาติแบบผง สำหรับงานพิมพ์สกีนและบาติค ที่สร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนโดย ดร.สุดาพร ตังควนิช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์โปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลไสท ที่ทำมาจากรำข้าวหอมมะลิ สารสกัดโปรตีน 30-40 เปอร์เซ็นต์ และสารประกอบฟีนอลิก กรดอะมิโน โดยมีคุณค่าทางอาหารสูง ช่วยป้องกันและรักษาสุขภาพแก่ผู้บริโภค โดย สุคันธรส ธานากิตติสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องดื่มนม ผสมกล้วยน้ำว้าผงสำเร็จรูป เครื่องดื่มสุขภาพผงสำเร็จรูป และการศึกษาในคุณค่าโภชนาการ รวมถึงอายุการเก็บรักษา โดย ดร.ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล มหาวิทยาลัยรังสิต ข้าวเมล็ดยาวอายุสั้น กข 61 ข้าวพันธุ์ใหม่อายุไม่เกิน 100 วัน คุณภาพเมล็ดดี ประหยัดน้ำ และเลี่ยงความเสียหายจากภัยธรรมาติ โดย เบญจวรรณ พลโคตร กรมการข้าว

Magical metal jewelry ผลิตภัณฑ์ผงโลหะพร้อมปั้น สำหรับผลิตเครื่องประดับโดยปั้นขึ้นด้วยมือ ภายในผงโลหะมีส่วนผสม ได้แก่ ผงโลหะเงิน เงินสเตอริงค์ และทองแดง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา YAPOX ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดอักเสบ จากตำรับยาสมุนไพรพอกดูดพิษ ได้พัฒนาขึ้นมาจากตำรับยาไทยดั้งเดิม ที่มีการนำมาใช้จริง และสืบทอดใช้ต่อกันมา ซึ่งมีความปลอดภัยและให้ผลด้านประสิทธิภาพการรักษาที่ดี โดย ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หุ่นยนต์จำลอง ฝึกทักษะ การดูดเสมหะ ด้วยมีพื้นฐานการคิดมาจาก การฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ซึ่งนักศึกษายังขาดทักษะ และความมั่นใจ จึงประดิษฐ์หุ่นจำลองขึ้นมา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตัวละ 500 บาท ถูกกว่าของต่างประเทศอย่างมาก โดยจุดเด่นของหุ่นนี้สามารถดูดเสมหะออกมาได้ เสมือนปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยจริง โดย เยาวลักษณ์ คุมขวัญ สถาบันพระบรมราชชนก เฝือกอ่อนย่อยสลาย เป็นผลิตภัณฑ์ประยุกต์ ที่ใช้พลาสติกชีวภาพรูปแบบใหม่ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวที่บาดเจ็บในท่าทางที่ต้องการ โดย จุฬาลักษณ์ พันน้อย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กาวติดฟันปลอม ผลิตโดยสารยึดติด เพื่อเพิ่มการยึดติดฟันปลอมกับเหงือกได้อย่างดี ลดการเสียดสีของฟัน ที่เป็นปัญหาของฟันผุได้ โดย จุฬาลักษณ์ พันน้อย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ข้าวตอกหอม Scented Popped Rice ทำจากข้าวเหนียว ที่แปรรูปให้กลายเป็นข้าวตอก ใช้กักเก็บหน้ามันหอมระเหย และปล่อยกลิ่นออกมาอย่างช้าๆและยาวนาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้ำส้มสายชูจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวพันธุ์ เกิดคุณค่าทางอาหารสูง และมีสารเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดย อุทิศ พัลลภรักษา สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อุปกรณ์ช่วยขยับข้อเท้า สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วัตกรรมสำหรับการใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น โดย ผู้ช่วงศาสตราจารย์เบญจรพร ศักดิ์ศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ เชิงภูมิอากาศชีวภาพ บ้านชั้นเดียวที่ใช้พลังงานไฟฟ้าให้ผู้แก่อยู่อาศัย มีความเย็นสบาย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน ในพื้นที่ 30 ตารางเมตร ผลิตได้วันละ 12 หน่วย ใช้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โดย สุภาวดี รัตนมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดเห็ดหอม ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวพรรณ ที่ผสมสารสกัดจากเห็ดหอม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีบางประการ จากผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิว โดย ณพัฐอร บัวฉุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อากาศยานไร้นักบินแบบเครื่องบิน การทดลองนำเสถียรภาพในการทรงตัวด้วยปีกของเครื่องบิน มาช่วยในการทรงด้วยใบพัดของอากาศยานหลายใบพัด และยังแก้ไขปัญหาพื้นที่ในการบินขึ้นของเครื่องบินจากพื้นที่เกษตรขนาดเล็ก


งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558...Thailand Research Expo 2015 จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าชมฟรีตลอดงาน พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th