กิจการประปากรุงเทพฯ101ปี : การประปานครหลวง 48 ปี

หลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน
รายงานพิเศษ

ตอนที่ 1

"ขอน้ำใสอันจะหลั่งจากประปานี้ จงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นยศนิกรของเรา ขอน้ำอันนี้ที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ให้สวดมนต์ และโดยเราได้ตั้งใจให้พรจงบันดาลให้เป็นน้ำมนต์ ทำให้ประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ผ่องแผ้ว เจริญทั่วทุกตัวคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป" พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จฯมาทรงเปิดกิจการ โดยมีชื่อเรียกครั้งนั้นว่า การประปากรุงเทพฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดำรัสให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำที่สะอาดของกิจการประปาตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยเราทำการอันนี้ให้สำเร็จไปได้ ควรรู้สึกปลื้มใจว่าได้ทำการอันเป็นประโยชน์และกุศลอย่างยิ่ง เพราะน้ำซึ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ ใครๆย่อมรู้อยู่แล้วทั้งในโบราณและบัดนี้ว่าเป็นของจำเป็นเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขสำหรับป้องกันโรคอันตรายของมนุษย์ น้ำใสสะอาดย่อมเป็นเครื่องบำบัดโรคได้ดีกว่าโอสถหรือเภสัช ทั้งหลาย

ในที่สุด น้ำประปาที่สะอาดบริสุทธิ์อันเป็นพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงริเริ่ม เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ในกรุงเทพฯได้บริโภค ก็สำเร็จตามพระราชประสงค์ ต่อนี้ไปราษฎรของพระองค์ไม่ต้องบริโภคน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ ก่อให้เกิดโรคภัยอีกต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการบำรุงความสุขอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนแล้ว การประปานครหลวงยังสะท้อนให้เห็นว่า เมืองไทยได้ดำเนินกิจการสู่บันไดแห่งความเจริญ กิจการประปากรุงเทพฯก้าวหน้าเป็นลำดับ จนกระทั่ง ปี 2496เมื่อประชาชนเพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงได้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งในพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ ในพ.ศ.2510 รัฐบาลได้รวมกิจการประปา 3 จังหวัด 4 องค์กร คือ การประปากรุงเทพฯ การประปาเทศบาลธนบุรี การประปาสมุทรปราการ และการประปานนทบุรี รวมเป็นกิจการเดียวกัน มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีชื่อเรียกว่า การประปานครหลวง มาจนทุกวันนี้

จากวันนั้นถึงวันนี้การประปานครหลวง ดำเนินกิจการมาแล้ว 101 ปี ด้วยภารกิจหลักสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ รวมทั้งควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา ทุกวันที่ 16 สิงหาคม มีกิจกรรมที่เป็นการจารึกไว้ในดวงจิตของประชาชน หน่วยงานการประปานครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเวลา 48 ปี

การอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเพื่อประชาชน โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเต็มเหยียดทั้ง 4 วัน ที่สำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญ สลับกับหน่วยงานการประปานครหลวง อาคารสำนักงานใหญ่ ทำต่อเนื่อง 11 รุ่นแล้ว (รุ่นที่ 11 จำนวน 39 คน เป็นหญิง 21 คน ชาย 18 คน) เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นผู้นำชุมชนและแม่บ้านเข้ามาอบรมมากกว่าผู้ชาย วิทยากร และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ถึงกับตั้งคำถามว่า "รุ่นนี้มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหรือ?" ทำให้การเล่นเกมจับคู่ชายจริงหญิงแท้ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ผู้หญิงที่เข้ารับการอบรมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "รู้งานช่างประปาไว้ไม่เสียหลาย เปลี่ยนก๊อกน้ำ ท่อแตก ท่อรั่ว เปลี่ยนสายฉีดน้ำได้เอง ไม่ต้องสูญเสียน้ำ แม้วันนี้ยังทำเองไม่ได้ แต่ก็รู้ทฤษฎีไว้เผื่อวันหน้าวันหลังพอจะลงมือ หรือรู้ให้เท่าทันช่างประปาที่รับซ่อมตามบ้านได้บ้าง โดยไม่ต้องเสียรู้"

ทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง กล่าวรายงาน สมสิทธิ์ วรรณพิรุณ รองผู้ว่าการประปานครหลวง ประธานพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้มีวิทยากรประจำที่ฝึกอบรม คือ อัธยา จันทน์สุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานบริการ การประปานครหลวง คมกาญจน์ เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา สำนักงานการประปานครหลวง สาขาแม้นศรี รุ่งรัตน์ แตงพันธิ นักบริหารงาน 6 การประปานครหลวง ปัณณวิช พัดบางซื่อ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด (COTTO) พันตรี วีลพ รอสวัสดิ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พิเชษฐ์ รุ่งมณี บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

อัธยา จันทน์สุคนธ์ บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวงว่า ประชากรโลกมีจำนวน 6 พันล้านคน ใช้หยาดน้ำฟ้าวัฏจักรน้ำหมุนเวียนโดยตลอด ในโลกนี้มีน้ำรวม 1.386 ล้านคิวบิกกิโลเมตร เป็นน้ำเค็ม 97.3% น้ำจืด 2.7% พื้นผิวโลกมีน้ำสองในสามก็จริง แต่เป็นน้ำเค็มถึงร้อยละ 97 ของน้ำที่มีอยู่ทั้งหมด อีกร้อยละ 2 เป็นน้ำจืดที่เป็นน้ำแข็งอยู่ขั้วโลกเหนือและใต้ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1 เป็นน้ำจืดอยู่ตามทางน้ำ หนอง บึง ภูเขา และใต้ดิน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที และมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรโลกกว่า 6 พันล้านคนที่ยังคงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จึงเป็นเรื่องสวนทางกับแหล่งน้ำจืดที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว ยิ่งนับวันก็จะยิ่งลดลง

วัฏจักรของน้ำ ดวงอาทิตย์แผดเผา น้ำในมหาสมุทรระเหยเข้าสู่ก้อนเมฆกลั่นไอน้ำออกมาเป็นหยาดน้ำฟ้าตกลงมหาสมุทร ทะเลสาบ พื้นดิน ขังอยู่ในน้ำใต้ดิน น้ำผิวดินคายน้ำขึ้นไปเป็นไอน้ำในอากาศ กลั่นลงมาเป็นฝน บางพื้นที่กลั่นลงมาเป็นหิมะลงสู่ธารน้ำแข็ง ฯลฯ

จำนวนผู้ใช้น้ำมากกว่า 2 ล้านราย รองรับการใช้น้ำของประชากรใน 3 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ที่มีมากถึง 10 ล้านคน ทำให้การประปานครหลวงแบ่งพื้นที่บริการออกเป็น 5 ภาค มีสำนักงานประปาสาขา 18 สาขา ทำหน้าที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้งกิจการประปาไทย ในสมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 4 คนกรุงเทพฯใช้น้ำจากคลองเชื่อมโยงแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมารัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริให้ประชาชนมีน้ำสะอาดได้อุปโภคบริโภคโดยทั่วหน้ากัน จึงได้โปรดเกล้าฯให้กรมสุขาภิบาลเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ในพ.ศ.2452 ทรงมอบหมายให้กรมสุขาภิบาล ดำเนินการเพื่อนำน้ำมาใช้ในเขตพระนคร จัดตั้งที่ขังน้ำที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี ขุดคลองแยกจากที่ขังน้ำลงมาถึงริมคลองสามเสน ตั้งโรงสูบน้ำ และโรงกรองน้ำ แล้วจำหน่ายน้ำไปยังที่ต่างๆในเขตพระนคร

ยุคแรกของการประปานครหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงเปิดการประปากรุงเทพฯ ประชาชนในเขตพระนครได้มีโอกาสใช้น้ำประปาเป็นครั้งแรก สำนักงานการประปานครหลวง สาขาแม้นศรี แต่เดิมนั้น ตึกโดมเคยเป็นสถานที่ทรงงานของรัชกาลที่ 6 ในยุคหนึ่งที่ผู้บริหารการประปานครหลวงจะใช้เป็นห้องทำงาน แต่ก็อยู่ไม่ได้ ทำบุญเลี้ยงพระ สวดมนต์ ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสวดตาม ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินเหมือนกันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สถานที่แห่งนี้ค่อนข้างคับแคบไม่สะดวกกับผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ เนื่องจากไม่มีที่จอดรถเพียงพอ จึงย้ายหน่วยงานสำนักงานประปา สาขาแม้นศรี ไปยังอาคารใกล้เคียง

มาถึงยุคปัจจุบัน ขยายการให้บริการไปสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุม การประปานครหลวง รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล การประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบประปาเทศบาลท้องถิ่น และหมู่บ้าน

แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา มาจาก 2 แหล่ง แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง ปทุมธานี รับน้ำที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล เข้าสู่ระบบผลิตของโรงงานผลิตน้ำบางเขน สามเสน และธนบุรี เขื่อนแม่กลอง บริเวณอำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี เข้าสู่ระบบผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

คลองประปาที่เป็นทางลำเลียงน้ำดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา ที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำของการประปานครหลวง ปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ 2,256 ตารางกิโลเมตร มีโรงงานผลิตน้ำขนาดใหญ่จำนวน 4 แห่ง คือโรงงานผลิตน้ำสามเสน เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งแรกของการประปานครหลวง จัดตั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. มีกำลังการผลิต 700,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงงานผลิตน้ำธนบุรี เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 2 ของการประปานครหลวง อยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กำลังการผลิต 170,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงงานผลิตน้ำบางเขน เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 3 ของการประปานครหลวง อยู่ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ มีกำลังการผลิต 3,600,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 4 ของการประปานครหลวง อยู่ถนนวงแหวนรอบนอก ติดคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กำลังการผลิต 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

กรรมวิธีการผลิตน้ำประปา นำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่โรงสูบน้ำดิบสำแล โรงสูบน้ำดิบบางเขน โดยใช้ปูนขาว สารส้ม ใช้คลอรีนผ่านถังตกตะกอน บ่อกรองน้ำ ระบบท่อประธานและท่อจ่ายน้ำ ผ่านสถานีสูบจ่ายน้ำ ผ่านอุโมงค์ส่งน้ำไปยังหอสูงปรับแรงดันน้ำ โรงสูบน้ำเข้าอุโมงค์ส่งน้ำ สู่ถังเก็บน้ำใส สารเคมีที่ใช้ระบบการผลิตน้ำประปา คือ คลอรีนฆ่าเชื้อโรค ฆ่าสาหร่าย โพลิเมอร์ เร่งการตกตะกอน สารเคมีที่ใช้ในระบบการผลิตน้ำประปา คือ ปูนขาวปรับค่าPH สารส้มช่วยในการตกตะกอน PAC ช่วยในการสร้างตะกอน สารกรองที่ใช้ในการกรองน้ำ คือ ถ่านหินแอนทราไซต์ ทรายกรอง

ระบบสูบจ่ายน้ำของการประปานครหลวง น้ำประปาที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะสูบเข้าระบบจ่ายน้ำโดยตรง อีกส่วนหนึ่งจะส่งผ่านอุโมงค์และท่อส่งน้ำไปยังสถานีสูบจ่ายน้ำ รวมทั้งสิ้น17สถานีที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่การให้บริการ สามารถแบ่งประเภทของท่อที่ใช้ในปัจจุบันออกเป็น 3 ประเภท ท่อประธาน ท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ ท่อประธานรับน้ำจากโรงกรองน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำ เพื่อส่งต่อไปยังท่อจ่ายน้ำ ท่อประธานที่ใช้ปัจจุบันเป็นท่อประเภท ST,CI และ PVC ท่อจ่ายน้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นท่อประเภท AC ST CI PVC บางครั้งมีท่อGIบ้างในบางส่วนที่จำเป็น ท่อบริการเป็นท่อรับน้ำจากท่อจ่ายน้ำเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่มาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำโดยตรง ท่อบริการที่ใช้จะเป็นท่อประเภท PB PVC หรือ GI บางส่วนจะไม่ใช้เป็นหลัก เพราะท่อGI ทำให้มีสนิมอุดตันในเส้นท่อ

ปัจจุบัน กปน. มีการทำบันทึกความเข้าใจMOU : Memorandum of understanding เพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประปากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และนอกประเทศ กปน.MOUกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กปน.MOUกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี กปน.MOUกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในต่างประเทศ กปน.MOUกับประเทศลาว กปน.MOU กับบริษัท K-Waterเกาหลีใต้ กปน.MOUกับการประปาฮานอย เวียดนาม

กปน.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) Corporate Social Responsibility เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ผู้เข้ารับการอบรมเรียนภาคปฏิบัติ แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ติดตั้งสุขภัณฑ์ที่สำนักงานCOTTO สนามบินดอนเมือง

ทุกวันนี้ กปน.ให้บริการดูแลระบบประปาภายใน สามารถติดต่อผ่านทางCall Center โทร.1125 หรือสำนักงานประปาสาขาที่บ้าน บริการสำรวจหาท่อรั่ว บริการซ่อมท่อ/อุปกรณ์ประปา บริการวางท่อประปาใหม่ บริการล้างถังพักน้ำ การสำรวจท่อรั่วภายในบ้าน แต่เดิมเสียเงินจุดละ 750 บาท แต่ปัจจุบัน ไม่ต้องเสียเงิน เป็นของขวัญให้กับประชาชน สำรวจฟรี แต่ต้องรอคิว ดังนั้น จึงมีโครงการอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อจะได้มีความรู้แบ่งเบางานไปซ่อมแซมได้เองที่บ้าน กลับไปช่วยชุมชน ทั้งหมดนี้เป็นกุศโลบายของการประปาที่ต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีการรวมกลุ่มกันเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกันในชุมชน

"น้ำที่การประปาส่งไปให้ประชาชนตามบ้านเรือนจนถึงหน้ามิเตอร์ใสปิ๊งสะอาดด้วยกระบวนการผลิต น้ำใสสะอาดจริงๆ มีกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนสารส้ม แม้จะมีกลิ่น แต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพียงเปิดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง กลิ่นก็จะหายไป บางบ้านท่อประปาเก่าน้ำมีสีแดงจากตะกรันก็ต่อว่าต่อขานการประปาฯที่ประชาสัมพันธ์ว่าน้ำใสสะอาดดื่มกินได้ ปัญหาอยู่ที่ลูกค้าใช้ท่อเหล็กเป็นสนิมอุดตันเป็นตะกรันอยู่ภายในเส้นท่อ เมื่อน้ำสะอาดมาถึงท่อเหล็ก หม้อกรองเป็นสนิท ดังนั้น ขอแนะนำให้เปลี่ยนแปลงท่อภายในบ้านของผู้ใช้น้ำให้เป็นท่อพีวีซี"

หน่วยงานการประปานครหลวงไม่มีคู่แข่ง ขณะเดียวกันก็พัฒนาการทำงานต่อไปเรื่อยๆ ในปี 2554 น้ำท่วมใหญ่ การประปาฯปกป้องพื้นที่ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำดิบ รวมทั้งต้องคอยระวังเส้นทางคลองประปาตลอดทั้งแนว โรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์เป็นน้ำที่ดีที่สุด รวมถึงแหล่งน้ำดิบอื่นๆ ขณะเดียวกันมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเหนือเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่อรักษาป่าต้นน้ำ การสร้างฝายน้ำล้น การปลูกป่าชายเลน ร่วมมือกับชาวบ้านในการทำกิจกรรมCSRวันประปาพบประชาชนด้วยการร่วมกันซ่อมท่อประปา ฯลฯ ทุกวันนี้คนกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เลิกใช้บ่อบาดาลมานานสิบปีแล้ว เนื่องจากน้ำใต้ดินไม่สะอาด

คมกาญจน์ เมืองจันทร์ กล่าวว่า ถังพักน้ำบนดิน เป็นถังเก็บน้ำสเตนเลสส์ (เกรด304) มีข้อดีไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรง สาเหตุที่ต้องมีการล้างถังพักน้ำเนื่องจากน้ำประปาที่ส่งมาตามบ้านจะมีคลอรีนผสมอยู่เพื่อฆ่าเชื้อโรค แต่เมื่อเก็บไว้ในถังพักนานๆ คลอรีนก็จะระเหยหมดไป ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้อีก ในขณะที่เชื้อโรคก็มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง รวมทั้งในอากาศ จึงทำให้ลงไปเติบโตอยู่ในถังพักน้ำได้ ฉะนั้นการทำความสะอาดถังพักน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ ควรล้างทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดือน หากไม่ล้างทำความสะอาด สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เล็ดรอดเข้าไปจะเจริญเติบโตเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้น้ำประปาปนเปื้อนสิ่งสกปรกโดยไม่รู้ตัว ถังพักน้ำเป็นสาเหตุสำคัญทำให้น้ำไม่ได้มาตรฐาน เกิดการสะสมของตะกอน เนื่องจากการใช้เป็นระยะเวลานาน การล้างถังพักน้ำสเตนเลสส์ทั้งภายในและภายนอกด้วยแปรงพลาสติกหรือสก๊อตช์ไบรต์ รวมทั้งการทำความสะอาดฝาถังด้วย การทำความสะอาดเหล่านี้สามารถทำด้วยตัวเองก็ได้ หรือจะติดต่อที่สำนักงานการประปานครหลวง สาขาแม้นศรี มีพนักงาน 10 คน ลูกจ้าง 20 คน ให้บริการล้างถังพักน้ำขนาดใหญ่ แบ่งเป็นทีมละ 3 คน ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการ อาทิ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเปาโล โรงแรม กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานTOT อาคารชุด (คอนโดมิเนียม)

ทีมงานส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา เล่าประสบการณ์ขบขันสู่กันฟังว่า ลูกค้าโทรศัพท์ตามว่าพนักงานการประปานครหลวงขโมยฝาถังพักน้ำสเตนเลสส์ใส่เข้าไปในถังพลาสติกขนาดใหญ่ที่พนักงานเก็บเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทำงาน พนักงานก็ยืนยันว่าไม่ได้ขโมยไปแต่อย่างใด ไม่กี่วันต่อมา ลูกค้าโทรศัพท์มาขอโทษ บอกว่าเข้าใจผิด เนื่องจากเพื่อนบ้านบอกว่าฝาถังน้ำสเตนเลสส์เบามาก ปลิวไปตกอยู่ที่บ้านของเขาขณะที่ฝนตก

กิจกรรมนอกสถานที่นำคณะผู้รับการอบรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งที่ 4 ของการประปานครหลวง อยู่ถนนวงแหวนรอบนอก ติดคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีกำลังการผลิต 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นที่ตื่นตาตื่นใจถึงบรรยากาศความสวยงาม และกระบวนการผลิตที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม ตลอดจนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ตื่นตาตื่นใจยิ่ง

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า