ด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ไทย-จีน

40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต
ที่นี่...รายการเพื่อคุณภาพชีวิต

เชื่อว่าหลายคนคุ้ยเคยกับคำว่า "ไทยจีนมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" คนไทยในปัจจุบันล้วนมีเชื้อสายจีนร่วมอยู่ด้วยเกือบทุกคน แม้จะไม่ได้ใช่ "แซ่" เป็นนามสกุล เพราะเปลี่ยนเป็นนามสกุลไทยตามสมัยนิยม แต่เมื่อสอบถามพูดคุยกันก็จะได้คำตอบว่า เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เมื่อเดินทางไปที่แห่งใด ก็จะได้พบกันชุมชนชาวจีนทำการค้าอยู่ และมีวันสำคัญคือ "วันตรุษจีน" ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน

ไทยกับจีน ผูกพันกันมานาน สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้) บันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาติไทย และความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับจีน มีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน คณะทูตของสุโขทัยได้นำช่างจีนมาถ่ายทอดวิธีการทำเครื่องสังคโลกให้แก่ช่างไทย และต่อมาเครื่องสังคโลกเป็นสินค้าออกที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย ส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การออกเดินเรือท่องมหาสมุทรทางตะวันตกของ ขันทีเจิ้งเหอ ครั้งที่ 2 (สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ) เขาได้นำขบวนเรือล่องมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงกรุงศรีอยุธยา และได้นำสินค้าประเภททองคำ ผ้าไหม และเครื่องเคลือบดินเผาแลกกับสินค้าไทย และได้สำรวจและศึกษาสังคมชาวจีนในไทยด้วย

ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล3) มีชาวจีนอยู่ในประเทศไทยเกือบ 1 ล้านคน และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทยปีละหลายหมื่นคน ชาวจีนและชาวไทยต่างรักใคร่ปรองดองกัน ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และมีคณะอุปรากรจีนของกวางตุ้ง มาแสดงในงานเลี้ยงของขุนนาง แปลวรรณคดีจีนเรื่องสามก๊กเป็นภาษาไทย ก่อให้เกิดกระแสการเผยแพร่วรรณกรรมจีนในไทย

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับจีน เริ่มขึ้นวันที่ 1 กรกEาคม 2518 ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่น ประสบความสำเร็จเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก สนามรบกลายเป็นตลาดการค้า พื้นฐานความเข้าใจและใกล้ชิดดังกล่าว มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในอาเซียนอีกด้วย

ความสัมพันธ์นี้ได้รับการส่งเสริมโดยพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในภาษา วัฒนธรรรม และประวัติศาสตร์ของจีน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน เยาวชนของไทยในการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ในปี 2558 นับว่าเป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 40 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นสองมหามงคล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญโดยนำสุดยอด การแสดงทางวัฒนธรรมของมณฑลต่างๆ จาก สปป.จีน เข้าร่วมแสดง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้น

และในพิธีกล่าวคำอวยพรฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ มร.เซี่ยง จ้าว หลุน (Mr.Xiang Zhaolun) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน จะร่วมกันกล่าวคำอวยพรและชมการแสดงชุด 40 ปีแห่งความรักและความผูกพัน สายสัมพันธ์ไทย-จีน เป็นการแสดงรอบพิเศษ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย ถนนวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

คณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน จำนวน 180 คน เดินทางมาจาก 11 เมือง 10 มณฑล ได้แก่ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย มณฑลจี่หลิน มณฑลอันฮุย มณฑลซานซี มณฑลฝูเจี้ยน นครหางโจว เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง และนครเทียนจิน

การแสดงระบำและดนตรี ประกอบด้วย 1. การแสดงกายกรรมนครหางโจว 2. การแสดงระบำฟูเจี้ยน 3. การแสดงระบำลั่วหยาง เหอหนาน 4. การแสดงระบำนครต้าเหลียน 5. การแสดงกังฟูเทียนจิน 6. การแสดงระบำซานซี 7. การแสดงระบำหนิงเซีย 8. การแสดงระบำอันฮุย 9. การแสดงระบำและดนตรี จี่หลิน 10. การแสดงดนตรีของมองโกเลียใน 11. การแสดงระบำมองโกเลียใน

การแสดงทุกชุดล้วนมีสีสันและความหลากหลาย นำเสนอ เอกลักษณ์ของมณฑล มีความสวยงามอ่อนช้อยและพร้อมเพรียงกัน สะท้อนวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อของคนจีน เป็นที่ประทับใจ และชื่นชมให้กับผู้เข้าชม และการแสดงชุดพิเศษ "40 ปี ความผูกพันสายสัมพันธ์วีถีไทย-จีน" ชุดวิถีไทย 4 ภาค โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และชุดเริ่มต้นความสุขสันต์ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งจะทำการแสดงชุดพิเศษหน้าพระที่นั่ง บริเวณวงเวียนโอเดียนและการแสดงบนเวที บริเวณถนนเยาวราชในวันตรุษจีน (19 กุมภาพันธ์ 2558) และจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเพื่อร่วมแสดงทั้งในกรุงเทพฯ และอีก 5 พื้นที่หลัก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ตรัง และภูเก็ต

สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าชม การแสดงรอบพิเศษ (รอบสื่อมวลชน) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมพิธีกล่าวคำอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ปี 2558 โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สปป.จีน เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนของไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย ถนนวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร (18 กุมภาพันธ์ 2558)

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ดีงาม และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ททท. จึงได้กำหนดให้มีการจัด เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช และเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค ประจำปี 2558 เพื่อเป็นกิจกรรรมดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเยือน ไชน่าทาวน์เยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

และย่านชุมชนชาวจีนในจังหวัดต่างๆ ตามหัวเมืองท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่การจัดงานหลักใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ชลบุรี (พัทยา) พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา (หาดใหญ่) ภูเก็ต ตรัง นครสวรรค์ เชียงใหม่ และนครราชสีมา วันที่ 16 กุมพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558

ททท.คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่จัดงานฯประมาณ 650,000 คน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 800 ล้านบาท เกิดความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนและเผยแพร่ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย-จีนที่เป็นเอกลักษณ์สืบไป

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและชาวไทย เป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดดุจเครือญาติ มีความร่วมมือในด้านต่างๆ การค้า การลงทุน การท่องท่องเที่ยว ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น

"ดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์จะกระชับแน่นแฟ้นและยืนยาวตลอดไป ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมที่งดงาม มาร่วมสร้างความสุขให้แก่พี่น้องชาวไทยในโอกาสวันตรุษจีน ขออวยพรแด่พี่น้องชาวไทยและชาวจีนที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่นๆทั่วโลกให้มีความสุข สมปรารถนาทุกประการ และประเทศไทยขอเปิดประตูต้อนรับพี่น้องชาวจีนทุกท่านเสมือนบ้านหลังที่สองตลอดไป"

จากนั้น มอบของที่ระลึกระหว่างกัน โดยมี ธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร ททท. ร่วม ถ่ายภาพที่ระลึก และเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการระดับสูง คณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรม และสื่อมวลชนจากสาธรณรัฐประชาชนจีน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 และภาคเอกชน จัดงาน THE GLORY EDEN 2015 @ CENTRAL PLAZA RAMA 3 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมสีสันต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โดยมีนักแสดงสาวสวย แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ มาร่วมงานในชุด มู่หลาน เทพีนักรบแห่งแดนมังกรฯ (MULAN & THE BRAVE KNIGHTS) มีผู้สนใจมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

ปานจิตร สันทันกลการ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่านับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงาน คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 100,000 คน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนคนไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไต้หวัน และชาวจีนจะให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจของประเทศ ร่วมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย

การจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงโชว์ แสง สี เสียง สุดอลังการ อาทิ มู่หลาน เทพีนักรบแห่งแดนมังกร พร้อมเหล่านักรบผู้กล้า จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โชว์เชิดสิงโตทะยานฟ้าบนต้นดอกเหมย เรียนรู้วิธีแก้ปีชงโ ดย อาจารย์คฑา ชินบัณชร สาลี่รูปพระพุทธเจ้านำเข้ามาจาก สปป.จีน และชมบรรยากาศหมู่บ้านจีน พร้อมเลือกชม-ชิม-ช็อป สินค้าฉลองตรุษจีน

สมาคมผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่งแฟชั่นย่านประตูน้ำ โดย 7 ผู้ประกอบการ ได้ถือฤกษ์มงคลตรุษจีน ประกาศความร่วมมือพัฒนาการค้าฯ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันอาเซียนพลัสทรีและระดับโลก โดยจัดกิจกรรมแรกภายใต้ชื่องาน เฉลิมฉลองสานรัก สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทย-จีน PRATUNAM CHINESE NEW YEAR 2015 พร้อมส่งเสริมให้ตรุษจีนประตูน้ำเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนของไทยต่อไป

ศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ นายกสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้าส่งแฟชั่นย่านประตูน้ำ กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบการทั้งเจ็ดแห่ง เดอะแพลทินั่มแฟชั่นมอลล์ แกรนด์ไดม่อนพลาซ่า ชิบูญ่าประตูน้ำ ห้างกรุงทองพลาซ่า อินทราสแควร์ วอเตอร์เกตพาวิลเลียน และศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิล์ดช็อปปิ้ง ร่วมกันจัดตั้งสมาคมฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สินค้าแฟชั่นย่านค้าส่งประตูน้ำมีศัยกภาพมากขึ้น สามารถแข่งขันทางด้านการค้าในกลุ่มอาเซียนพลัสทรี และขยับสู่ระดับโลก

การพัฒนา ย่านค้าส่งสินค้าแฟชั่นประตูน้ำ ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง ที่มีความสำคัญเพื่อต้อนรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการเป็นศูนย์กลางแหล่งแฟชั่นค้าส่งที่ใหญ่และครบครันที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมช่องทางการค้า BUSINESS MATCHING พัฒนาให้เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบ แรงงานฝีมือในการสร้างผลผลิตแฟชั่นที่มีดีไซน์และคุณภาพที่ดี เทียบเท่าย่านทงแดมุน ในประเทศเกาหลี และแหล่งแฟชั่นค้าส่งทั่วโลก

กิจกรรมส่งเสริมให้ ตรุษจีนย่านประตูน้ำ เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีนได้รับเกียรติจาก มร.หยาง ซื่อปิง นายกสมาคมการศึกษาเอกชนสาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมเป็นประธานพิธี มีการแสดงชุดพิเศษ สวรรค์ประทานพร เทพธิดาดอกโบตั๋นและสิงโต 8 มงคล พร้อมการแสดงอุปรากรจีนโชว์เปลี่ยนหน้ากากและอิทธิฤทธิ์ราชาวานร ภายในงานประดับตกแต่งด้วย โคมแดงดอกโบตั๋น ทอดยาวสุดสายตา

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมศิริมงคลรับตรุษจีน "องค์ไท้ส่วยเอี้ย" เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา เสริมดวงแก้ปีชง 2558 อัญเชิญมาจากวัดย่งเหอกง เมืองต้าชิง ที่เดอะแพลทินั่มฯ "เจ้าแม่กวนอิมพันกรพันเนตร" พระโพธิสัตย์แห่งความสำเร็จสมปรารถนา จากวัดหนานผู่โถว เขาอู่เหล่าซาน เมืองเซี๊ยะเหมิน ที่แกรนด์ไดม่อนพลาซ่า และ "องค์ไฉซิ้งเอี้ย" เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิล์ดช็อปปิ้ง

ความสัมพันธ์ไทย-จีนราบรื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความมั่นคง สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค นำไปสู่การขยาย "ความร่วมมือ" ทางการค้าและวิถีชีวิตที่ดีงามต่อไป