สทท. ร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไทย

เปิดตัวโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ สร้างบุคลากรสาขาโรงแรม/ท่องเที่ยวพร้อมรับ AEC
ที่นี่รายการเพื่อคุณภาพชีวิต

จากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันตามข้อตกลงนี้ การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมและสูงกว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อทำงานระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มารองรับสภาพการแข่งขันของแรงงานที่จะเกิดขึ้นนี้ แม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดทำ ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) ซึ่งเป็นสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวไปแล้ว

ดิฉันได้รับเชิญจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ให้ไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิกลุ่มสาขาโรงแรม/ท่องเที่ยว ที่โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ชนิดา สุขมาก เป็นผู้ประสานงาน มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

เช็คอินเข้าห้องพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย บางคนเดินเล่นบริเวณหาดทรายชายทะเลชมแสงสุดท้าย และบันทึกภาพพระอาทิตย์ค่อยๆหายลับไปกับสายตา ซึ่งเป็นภาพประทับใจที่ใครๆก็ชื่นชมความงามเสมอ

อักกพล พฤกษะวัน ผู้บริหารของกลุ่มโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำบีท รีสอร์ท และกรรมการผู้จัดการ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ ให้การต้อนรับและเปิดเผยถึงความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชากลุ่มสาขาโรงแรม/ท่องเที่ยว ให้กลุ่มสื่อมวลชนได้รับรู้และเข้าใจถึงที่มาในเบื้องต้น

"มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะถูกพิจารณาและรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ จากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ (Endorsement Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยการนำของ ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อนประกาศใช้ต่อไป"

จากความร่วมมือนี้จะส่งผลให้ แรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับการยกระดับโดยใช้ เกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการ ซึ่งจะได้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการเพียงพอต่อการรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาสามารถนำไปใช้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC)

และขอฝากข่าวมายังท่านผู้สนใจอาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงบุคลากรในอาชีพเหล่านี้ หากต้องการติดต่อหรือหาข้อมูลความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.thailandtourismsouncil.org และหน้า fanpage ที่ Tourism Council of Thailand

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังรับประทานมื้อเช้าที่ห้องอาหารสกุณาและหยอกล้อกับ นกเอี้ยงเจ้าถิ่นที่บินมาขอแบ่งปันอาหารเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยว จะทำท่าน่ารักเอียงคอไปมาขอบคุณผู้มีน้ำใจให้แก่เจ้านกตัวน้อย

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และคณะทำงาน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการทำมาตรฐานอาชีพประเทศต่างๆ และตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน

"บุคลากรของไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อดีเด่นที่รู้กันดี คือความมีน้ำใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานบริการ แต่มีจุดอ่อนคือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะสามารถฝึกหัดและใช้ทักษะการสื่อสารอย่างอื่นทดแทนได้ นอกจากนี้ในส่วนของอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ผลไม้สดรสชาติดีมีหมุนเวียนตลอดทั้งปี ที่พักใกล้ชิดธรรมชาติ ทั้งน้ำตก ภูเขา ทะเล ก็มีให้เลือกได้ตามความต้องการ นับว่าเป็นจุดแข็งและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง"

จุลลดา มีจุล ส่วนวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จึงร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน และภาคีร่วมจากสถาบันการศึกษาต่างๆจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอาชีพโรงแรมและการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพไปในทิศทางที่ชัดเจน โดยมุ่งให้มีการดำเนินงานแบบร่วมคิดร่วมกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นในอาชีพทั้งหมดตามข้อตกลงอาเซียน

ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยตามรายอาชีพคือ งานแม่บ้าน งานครัว งานอาหารและเครื่องดื่ม และงานแผนกต้อนรับ เพื่อจัดและวิพากษ์ร่างหน่วยสมรรถนะ ก่อนนำเข้าสู่กิจกรรม Dinner Talk - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานอาชีพ ในภาคค่ำ เป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าประชุม ตลอดจนการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย เพื่อเฟ้นหา คุณลักษณะอาชีวะต้นแบบ ที่ประดับด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน และด้านนวัตกรรมเพื่อตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ยังมี การเสวนาทิศทางการพัฒนาสถานศึกษานำร่อง ภายใต้แนวคิด อาชีวะต้นแบบ แบบที่ควรเป็น เน้นที่อะไร? ร่วมสร้าง New Gen อนาคตการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย โดยผู้แทนสาขาโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว ตัวแทนสถาบันอาชีวศึกษา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์

ทีมสื่อมวลชนได้ไปเยี่ยมชม โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ (RHS) ตั้งอยู่ภายในบริเวณของโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีห้องปฏิบัติการโรงแรมเสมือนจริงทั้ง 4 สาขา ชมสาธิตการทำ Mocktail แบบฉบับรีเจ้นท์ เป็นเมนูเด่นซึ่งมาที่นี่แล้วต้องไม่พลาด

อักกพล บอกกับเราว่า โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ (RHS-Regent Cha-Am Hospitality School) ตั้งอยู่ภายในบริเวณของโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครผู้มีอายุ 17-26 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

"หัวใจสำคัญของงานบริการคือประสิทธิภาพของบุคลากร โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ จึงมุ่งเน้น การเรียน การสอนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่มีใจรักในงานบริการ ให้เพียงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณ"

เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ด้วยความมั่นใจ ด้วยชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษที่ให้ความสำคัญในการสนทนา และการฟังอย่างเข้าใจ มีห้องเรียน และห้องเรียนปฏิบัติการที่ทันสมัย เน้นการออกแบบเพื่อให้ปฏิบัติการได้จริง พร้อมพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกาย

"จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท นานกว่า 30 ปี ผู้บริหารได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะการบริการ ประกอบกับแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับวันจะเติบโตก้าวหน้า เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และมีอนาคตที่มั่นคงด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้น การเรียนการสอน และการปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ที่จบจากสถาบันโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ จะเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง มีทัศนคติรักในงานบริการ และมีจรรยาบรรณ"

สำหรับ วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ มุ่งสู่ 1. ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ (Towards Excellent Apprenticeship in Hospitality) 2.พันธกิจ Quality & Service เน้นคุณภาพการบริการด้วยการเรียนการสอนที่ เน้นภาคปฏิบัติเข้มข้น 3. Modern มุ่งสู่งานทันสมัยรักษาความเป็นมาตรฐานสากล และเอกลักษณ์การบริการในแบบฉบับของความเป็นไทย

และ 4. Environment ใส่ใจสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้านการบริการสำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ AEC ผลิตบุคลากรมืออาชีพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้านอุตสาหกรรมบริการ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับหลักสูตรการศึกษา มาตรฐาน 9 เดือน พัฒนาโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเรียนภาคทฤษฎีเป็นเวลา 6 เดือน และส่งฝีกงานภาคสนาม On the Job เป็นเวลา 3 เดือน เรียนสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริการส่วนหน้า หลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรแม่บ้านโรงแรม และหลักสูตรการประกอบอาหาร

หลักสูตรการบริการส่วนหน้า (Front Office) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในสายคุณวุฒิวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานระดับมาตรฐานสากลของงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม

หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจในสายงานคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงาน ระดับมาตรฐานสากลของงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรแม่บ้านโรงแรม (Housekeeping) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในสายงานคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงาน ระดับมาตรฐานสากลของงานบริการส่วนแม่บ้านโรงแรม

หลักสูตรการประกอบอาหาร (Food Production) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในสายงานคุณวุฒิวิชาชีพ เกี่ยวกับประเภทและชนิดของอาหาร รวมทั้งมีความสามารถ และทักษะในการประกอบอาหาร ตลอดจนถึงมีความสามารถในการจัดเตรียมและวางแผนการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

ก่อนกลับกรุงเทพฯ แวะชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ บรรยากาศคล้ายกับ Camel Republic SYLE ที่ Camel Republic อยู่ฝั่งตรงข้ามกับซานโตรินี่ Theme Park สไตล์โมเดิร์น สถาปัตยกรรมโมร็อคโค เลือกมุมถ่ายภาพตามอัธยาศัย มีเครื่องเล่นนวัตกรรมใหม่ และโซนสวนสัตว์ที่หาดูยาก และสัตว์มงคลให้ได้ชมใกล้ชิดอย่าง เช่น อัลปาก้า หน้าตาน่ารัก ทุกเพศ ทุกวัย มาเที่ยวชมได้ การเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่ 03-289-0860-2 และ 09-2269-5066 เปิดทุกวัน 10.00-19.00 น.

การสร้างงาน สร้างโอกาสในตลาดงานอาเซียนและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบอาชีพไทย นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยไปสู่สากลมาก ขอให้เชื่อมั่นเถอะว่า "รู้เขา รู้เรา" จะรบอย่างไรก็มีชัยชนะ จึงอยากฝากคนไทยและลูกหลานไทยให้ตระหนักและเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ด้วย