กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม-รจนา จันทาพูน