การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชุด...ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ
เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในปีนี้เป็นการแสดงชุด "ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ" รอบปฐมทัศน์ ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดการแสดงขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดการแสดงโขนวิจิตรนาฏศิลป์ไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี และเพื่อเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย