ร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ

หัตถศิลป์ถิ่นไทย
ช่างภาพ: 

ด้วยเพราะ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นปูชนียาจารย์ผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์ งานคหกรรมศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ และเป็นผู้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ตลอดจนวางแผนและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้านการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์คนแรกของไทย ให้มีเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ จนเกิดเป็นหลักสูตรต้นแบบของสถาบันการศึกษาต่างๆที่ใช้กันอยู่ทั่วประเทศ

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันมุทิตาจิตครบร้อยปีของท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้จัดงาน "วันวาน...วันนี้...เพื่อสดุดีร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ" ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่คุณหญิงกระจ่างศรี มีอายุครบ 100 ปี และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารและสืบสานศิลปะประดิษฐ์ ที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนทั่วไป

บรรยากาศภายในงานมีการแสดงบัลเล่ต์ระบำหงส์ทอง โดย ชมรมนาฏศิลป์ และการแสดงโดย Swan Team มีซุ้มสาธิตการทำอาหารกว่า50บู๊ธ อาทิ ขนมบาเยีย ถั่วแปบ ไอศกรีมกะทิสดที่ใช้กะทิล้วนๆ ค้างคาวเผือก ขนมอินทนิล กระทงทอง ตลอดจนอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย และเบเกอรี่ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและชิมฟรีตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตจัดดอกไม้ แกะสลักผลไม้ ร้อยมาลัย โชว์ศักยภาพของนักศึกษาสาขาผ้า สาขาศิลปะประดิษฐ์ และสาขาดอกไม้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานบริจาคเงินสมทบกองทุนสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยค่ะ