ศ.ศ.ป. ร่วมสร้างผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย

เปิดมิติใหม่ก้าวไกลสู่สากล เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน (AEC)
ที่นี่รายการเพื่อคุณภาพชีวิต

ศิลปหัตถกรรมไทย ไม่แพ้ชนชาติใดในโลก เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ผลงานทรงคุณภาพ เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งผ่านลูกหลานให้สืบทอดมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาและผสมผสาน ปรับเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาไปบ้างตามกาลเวลา และประโยชน์การใช้สอย เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน และการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ ดิฉันไปที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ซึ่งมีการจัดงาน โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปี 2557 จัดขึ้นที่ห้องประชุมเล็ก 2 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมสำคัญคือ การแถลงสรุปกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเชิงลึก พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมี พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและการจัดงาน

เริ่มด้วยการกล่าวรายงานสรุปผลกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก โดย ชัยชนะ ขุนสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพของประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) การดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแก่สมาชิก ศ.ศ.ป. และผู้ประกอบการหัตถกรรมไทย

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการค้าหัตถกรรมที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ การประยุกต์ใช้เสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการหัตถกรรมไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

และได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินโครงการในปีนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1,044 ราย ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา 30 หลักสูตร จำนวน 1,014 ราย และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเชิงลึกจำนวน 30 ราย

"ผลการดำเนินงานในภาพรวม คณะทำงานได้ประเมินการดำเนินโครงการในเบื้องต้น พบว่าบรรลุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ โดยกิจกรรมอบรมสัมมนา มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 174 ราย ส่วนกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก ผู้ประกอบการทั้ง 30 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ ศ.ศ.ป. จัดให้ครบทุกขั้นตอน"

สำหรับกิจกรรมสรุปผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปี 2557 ในวันนี้ นอกจากจะมีตัวแทนผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก การจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก และในช่วงบ่าย ศ.ศ.ป. ได้เชิญผู้ประกอบการ คู่ค้า มาร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้วย

พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ สรุปกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเชิงลึก โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปี 2557 กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 5 เดือน เมษายน-สิงหาคม 2557 ที่ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยฯ

"มาถึงวันนี้ คงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ที่ ศ.ศ.ป. จัดขึ้นสำหรับทุกท่าน ตั้งแต่กิจกรรมค่ายหัตถกรรมสร้างสรรค์ การจุดประกายสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์กับทุนที่มี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการค้นหาคุณค่าที่โดนใจตลาด การประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ตามลำดับความเสี่ยงจากผลการประเมินศักยภาพ การให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะราย และการให้คำแนะนำในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์"

ช่วงสองเป็น พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเชิงลึก จำนวน 30 ราย ได้แก่ ไหมบาติก Lunarcot & Art วิสาหกิจชุมชนเรือนพระจันทร์ผสานศิลป์ (ฆรินทร์ กองค้า) รองเท้าบู๊ตผ้า ซี.เอส.ชู www.ThaiNinja.com (รัตตินันท์ สวัสดิวรนันท์) แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า BUSABA Pha-Kao-Mha Feists www.busabaonline.com (พรเทพ แซ่ลี) รองเท้าผ้าไทย Handmade (ลภาพิม ชัยรัชนิกร)

เครื่องปั้นดินเผา บริษัทเทรนดี้ โปรดักส์ จำกัด www.trendy2u.com (ชัยณรงค์ แสงนิติเดช) งานปักไทย กลุ่มปักปุราณ (แพรวพรรณ แย้มไทย) กระเป๋าผ้า Quilt P.K. Handicraft (พรทิพย์ เกียรตินิยมรุ่ง) ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ บจก. เนเชอรัล ณิช (ชลิศา ล้วนรัตนะ) อัญมณีและเครื่องประดับ Gemax แม๊กซี่ม่าครีเอชั่น (พิสุทธิ์ อัจฉริยาภิมุข) อัญมณีและเครื่องประดับ Yonya แม๊กซี่ม่าครีเอชั่น (จันทิมา อ่อนพลี) พวงมาลัยไหมพรม เบญจมาศหัตถะ (ณัฐวรรณ โกมลกิตติพงษ์ และ กฤติน ทวีผลจรูญ)

พวงกุญแจลูกไม้ธรรมชาติ+หินสี ปันรัก ดีไซน์ (กมลชนก สายทอง) เปลือกไข่วิจิตรสมุทรปราการ บริษัท สยามสิปปกร จำกัด (จิณณะ กาญจนะวัชระ) กระเป๋าหนังปลากระเบน กลุ่มบางปูใหม่ (ภากร ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์) ปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร ปลาตะเพียนสาน (ธนาพัฒธ์ - ณัฐอร แดงสีผล) แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า พาคาเมี่ยน-Pakamian (สุชฏา คล่องนักรบ) เครื่องประดับอัญมณี จิรภา จิวเวลรี่ (อานนท์ จุลชันธ์)

Paper Mache วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน (ภัทรมน เกิดสมพงษ์) หัตถกรรมรากไม้ จินตนาการจากรากไม้ (วีรชัย อัศวชัยเฉลิม) บัลลังก์โชค หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา (นิพนธ์ หัสดี) เครื่องประดับเงิน อัญมณีแท้ และมุกแท้ 9 Jewelry (ภูษิต กาญจนศิริปาน) เป็นต้น

ผู้อำนวยการ ศ.ศ.ป. เยี่ยมชม บู๊ธจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ สอบถามพูดคุยด้วยความเป็นกันเองและเอาใจใส่ให้คำแนะนำ พร้อมกับได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้ ศ.ศ.ป. ได้ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ในการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ สู่การปฏิบัติที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกิดแนวทางในการประยุกต์ ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการช่วยกันเผยแพร่ แบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก ไปสู่ผู้ประกอบการรายอื่นๆให้มีแนวทางในการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองด้วย

ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ตามกระบวนการพัฒนาของ ศ.ศ.ป. รุ่นต่อไป สามารถติดตามการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.sacict.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-3536-7054-9 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ผ่านมา ศ.ศ.ป.ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้มีศักยภาพทางการตลาด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้เกิดการขยายโอกาสและช่องทางการค้า รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย กำหนดกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ ที่ได้รับจากโครงการเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการค้าหัตถกรรมที่เข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของทั้งระบบงานหัตถกรรม

จากผลการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆพบว่า มีความพึงพอใจค่อนข้างสูง รวมเฉลี่ย สูงกว่า 85%

นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง แล้ว ยังเป็นโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการค้า สร้างเครือข่ายหัตถกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม ชุมชน และนักออกแบบอีกด้วย

"ศ.ศ.ป. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมภายใต้โครงการนี้ที่จะจัดขึ้นในปีต่อไป จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและต่อยอดการประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรมให้มีความพร้อม และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลต่อไป"

อัตลักษณ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าและรากแห่งวัฒนธรรมไทย สะท้อนผ่านผลงาน"ศิลปหัตถกรรมไทย"โดยผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ต่อยอดปรากฏเป็น "มิติใหม่" ร่วมแรงร่วมใจของเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐ จับมือพากันก้าวไปไกลสู่สากล โดยให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคและกระแสของตลาดโลก